പേറ്റന്റുകൾ

പേറ്റന്റുകൾ

  • വിപുലീകരിച്ച താൽക്കാലികം. EO Q- സ്വിച്ച് -1
  • വിപുലീകരിച്ച താൽക്കാലികം. EO Q- സ്വിച്ച് -2
  • വിപുലീകരിച്ച താൽക്കാലികം. EO Q- സ്വിച്ച് -3
  • മൈക്രോസ്ട്രെസ് ഇഒ ക്യു-സ്വിച്ച് -1
  • മൈക്രോസ്ട്രെസ് ഇഒ ക്യു-സ്വിച്ച് -2